Om utlysningen ”Etablering av program inom Impact Innovation”

När öppnar och stänger utlysningen för att etablera program inom Impact Innovation?

Vad efterfrågas i utlysningen om att etablera program inom Impact Innovation?

 • Sökande ska del beskriva ett förslag till program som siktar på ett djärvt omställningsmål. Beskrivningen ska innehålla programmets mission samt hur programmet ska organiseras.
 • I erbjudandet kan aktörer även ansöka om statlig finansiering för ett programkontor, som att vara den drivande och mobiliserande funktionen för ett program.
 • Ansökan ska beskriva programkontorets förmåga och plan för att engagera och knyta an relevanta aktörer för vald mission.
  Ta del av utlysningstexten i sin helhet: Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor | Vinnova

Hur stor finansiering kan sökas om för ett programkontor?

 • Ett rimligt intervall för sökt bidrag per programkontor är cirka 5 till 10 miljoner kronor per programkontor och år i upp till tio år. Bidrag beviljas för maximalt 50 procent av varje projektparts stödberättigande kostnader.

Hur kan ett programkontor organiseras?

 • På samma sätt som det finns flera sätt att ordna ett program så finns flera sätt att bestämma hur programkontoret ska organiseras. Se tre exempel för möjliga upplägg för programkontoret i punktlistan nedan. Obs! Beroende på programmets mission och deltagande aktörer finns fördelar och nackdelar med dessa exempel:
  • En mindre grupp aktörer driver programkontoret tillsammans, men gruppen aktörer i programmet är bredare
  • Alla aktörer som bidrar i programmet ingår i programkontoret (Generellt inte att rekommendera).
  • En oberoende aktör utses för att driva programkontoret åt programmet.

Varför finns krav på medfinansiering för programkontoret på 50 procent?

 • Vi vill uppmuntra till långsiktigt engagemang från aktörernas sida och delad finansiering är ett sätt att uppnå detta. Medfinansieringen tydliggör att det handlar om en samverkanssatsning där parterna kommit överens om vad som ska göras. Detta borgar för effektivitet och riktning.
 • Utöver det, medger den valda stödgrunden, stöd till innovationskluster, en maximal stödnivå på 50 procent av etablerings- och driftkostnader i upp till 10 år.
 • Kravet på medfinansiering med 50 procent i detta erbjudande avser endast genomförande av aktiviteter som ligger inom ramen för programkontoret. Utöver det, kommer programinsatser att genomföras inom Impact Innovation, som kommer att ha olika stödgrunder. Det innebär att vissa insatser kan komma att tillåta högre stödnivåer. Detta regleras av EU:s statsstödsregler. Beslut om programinsatser tas av de finansierande myndigheterna i separata processer under programmens livstid.

Vad gäller för bidrag och medfinansiering?

 • Varje enskild projektpart i programkontoret kan beviljas bidrag med upp till 50 procent av partens stödberättigande kostnader. Resterande del av partens stödberättigande kostnader behöver medfinansieras med egna medel eller andra externa medel. De externa medlen får inte utgöra statsstöd, eftersom allt statsstöd ska räknas samman när man beräknar stödnivån på 50 procent.
 • Medfinansiering kan ske antingen genom egenfinansiering, det vill säga att parten till minst 50 procent själv står för de stödberättigande kostnaderna eller genom att en annan aktör står för minst 50 procent av dessa. Det finns varken krav på eller förbud mot att en sådan finansiär själv är part i programkontoret, men om den är part, får denne inte uppbära stöd från myndigheterna inom den här utlysningen. Det vill säga en part i programkontoret kan inte både uppbära statsstöd och finansiera en annan part.
 • Om en offentlig organisation vill gå in som finansiär behöver man också undersöka att finansieringen inte utgör statsstöd. Det kan finnas svårigheter för offentlig sektor att medfinansiera, men det behöver inte vara så.
 • Den valda stödgrunden för programkontorets aktiviteter, stöd till innovationskluster, sätter ramarna för bland annat det högsta tillåtna statsstödet.
 • Läs mer om medfinansiering på impact innovation.se: Medfinansiering av programkontor – Impact Innovation 

Vad menas med statsstöd?

 • Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller regioner) stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till exempel om endast vissa sektorer eller branscher får stöd. Stödet måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Dessa krav är dock mycket lågt ställda och är oftast uppfyllda när någon har fått en viss fördel.

Hur ser kopplingen till det europeiska programmet Horisont Europa ut?

 • Ramprogrammet Horisont Europa är strategiskt viktigt för svensk forskning och Innovation. Det finns en stor potential för program inom Impact Innovation att dra nytta av de många möjligheter inom ramprogrammet för internationell kraftsamling och samarbeten som accelererar omställningen.

Vad innebär det att beviljas bidrag i förberedelseprojekt?

 • Den 6 februari 2023 kom besluten om vilka ansökningar som får stöd för att kraftsamla inför ansökan om att bilda program inom Impact Innovation.
 • Bidraget ska ge en möjlighet för aktörerna att förbereda sig inför ansökan till nästa steg och delta i en mobiliseringsprocess, det vill säga, en mötesplats där aktörer kan skapa nätverk, utveckla idéer och där lärande och dialoger sker.
 • Att få förberedelseprojekt beviljat är inte en garanti för att få etablera ett strategiskt innovationsprogram, men en möjlighet att komma ett steg närmare. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål (så kallade missions) som ett framtida strategiskt innovationsprogram ska formeras kring. Läs mer om de beviljade projekten: 23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact innovation

Hur kan min organisation medverka i Impact Innovation?

En organisation kan bidra i  ett Impact Innovation-program på olika sätt, med varierande grad av engagemang beroende på organisationens förutsättningar och på hur programmet organiseras.

 • Man kan vara med och sätta programmets mission och påverka programmets agenda och beslut.
 • Man kan delta i genomförandet av programmets aktiviteter, de så kallade programinsatserna. Läs mer om att söka finansiering eller delta i en utvald insats under frågan Är det lättare eller svårare att få pengar om min organisation tillhör ett programkontor?
 • Man kan ingå som part i programkontoret, det vill säga ta ansvar för programmets drift och koordinering av aktiviteter och programinsatser.

Den breda grupp av organisationer som har inflytande över programmets inriktning och utformning kallas aktörer. Alla aktörer behöver inte, och ska kanske inte heller, ingå i programkontoret. (Det är dock viktigt för Impact Innovation att samtliga aktörer som spelar roll för ett programs mission kan påverka programmets agenda och beslut.)

Formella roller i ett programkontor

Utlysningen hösten 2023 handlar om finansiering av de aktörer som ska driva programkontoret. Det finns flera sätt att engagera sig i programkontoret. Dels finns tre roller som definieras av de formella regler som styr bidragsprojekt:

 • Projektpart
 • Finansiär
 • Underleverantör

En organisation kan också medverka informellt i ett programkontor, till exempel genom deltagande i referensgrupp.

Läs mer om Formella roller i ett programkontor och hur de kan finansieras.

Är det lättare eller svårare att få pengar om min organisation tillhör ett programkontor?

Det enkla svaret är att det vare sig är lättare eller svårare.

Avsikten med Impact Innovation är att investera i aktiviteter som löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Så här kommer det gå till rent praktiskt:

 1. Programmet, via programkontoret, föreslår insatser till myndigheterna där olika aktiviteter ska finansieras.
 2. Efter en dialog tar de finansierande myndigheterna beslut om insatser. Exempel på insatser kan vara systemdemonstratorer, utlysningar eller policy labs.
 3. I ett senare skede beslutar myndigheterna vilka aktiviteter som ska finansieras i insatserna.

Det kommer inte att finnas en gräddfil i insatserna för aktörer som tillhör programkontoret eller deltar i programmet. Energimyndigheterna, Formas och Vinnova vill att insatserna ska utformas för att skapa största möjliga positiva effekter på det mission som programmet har satt. Transparens och likabehandling är viktiga principer i vår myndighetsutövning. Alla aktörer som kan bidra till en mission ska ha möjlighet att ta del av medlen i insatserna.

Samtidigt tror vi att de aktörer som bidrar i Impact Innovation-programmet är väl positionerade att vara konkurrenskraftiga i insatserna via sitt engagemang för missionen. Därför är det viktig att insatserna utformas så att jäv inte uppstår för aktörer som tillhör programkontoret eller deltar i programmet. Det kan till exempel handla om:

 • Att inte peka ut vissa typer av kompetenser och lösningar som bara finns hos några få aktörer som tillhör programkontoret i en insats.
 • Att programmen tar in idéer om initiativ från aktörer även utanför konsortiet.
 • Att offentliggöra förslag på initiativ för att få in åsikter från allmänheten.

En ansenlig del av ansvaret för transparens och likabehandlande ligger hos Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Det är en viktig fråga för oss och vi ser fram mot att i dialog med programmen och programkontoren åstadkomma detta.