Program

Fem program inom Impact Innovation startar i mars 2024. Programmens omställningsmål, missions, handlar om nollutsläpp från industrin, hållbar metall- och mineralförsörjning, resilient hantering av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor och hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.   

Programmen och deras mål

Net Zero Industry – accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp

Programmet fokuserar på två centrala områden för omställning: Extrem resurseffektivitet och resiliens. Målen inkluderar bland annat en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp och energiförbrukning. De engagerar de sektorer inom tillverkningsindustrin som har störst effekt på omställningen mot nollutsläpp som fordon, flyg, maskin, energi, telekommunikation, elektronik och försvar. Även akademi, forskningsinstitut, regioner samt organisationer med stor inverkan på industrin, inklusive utveckling inom små och medelstora företag är engagerade i programmets aktörsgrupp.   
  
Programmet leds av Teknikföretagen tillsammans med RISE.

Kontakt: Mats Lundin, Södertälje Science Park, Emily Nordqvist, Teknikföretagen

Läs mer om Net Zero Industry Programme

Metals & Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning  

Programmet ska öka och säkra tillgången på metaller och mineral och samtidigt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion. Metaller och mineral som utvinns eller återvinns ska generera så mycket användbar funktion och så lite avfall som möjligt.   

Programmet ska arbeta för samarbete i värdekedjan nationellt och internationellt, utforma affärsmodeller, policyförslag och social innovation som banar väg för lösningar som krävs för att uppfylla missionen.  

Programmet leds av Jernkontoret i samverkan med Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steel Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet. Programmet engagerar även aktörer inom tillverkningsindustri, akademi, forskningsinstitut, kommuner, regioner. branschorganisationer, fackförbund och myndigheter.

Kontakt: Maria Swartling, Sustainable Steel Region, Gert Nilson Jernkontoret

Läs mer om Metals & Minerals

Water Wise Societies – hållbart vatten för alla år 2050 

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet och ger goda förutsättningar för människor, miljö, ekosystem, industrier och samhället i stort, trots ett föränderligt klimat.   

Programmet leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten. Programmet engagerar ett 50-tal aktörer från offentlig och privat sektor, akademin och forskningsinstitut samt ideella organisationer.  

Kontakt: Magnus Arnell, RISE  

Läs mer om Water Wise Societies

SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning 

Programmet vill att hållbarhetsomställningen görs på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt. Grundtanken är att en reformerad offentlig sektor är central för att uppnå en övergång till hållbarhet inom planetens gränser samt hälsa och välbefinnande för alla invånare. En nyckel är att utveckla nya sätt att styra, leda och samverka inom och mellan politiska och administrativa nivåer i stat, region och kommuner, samt mellan offentlig sektor och övriga samhället. Det handlar om ett skifte från centralstyrning till interaktiv samhällsledning, ”from government to governance”.   

Programmet leds av Mittuniversitetet i samverkan med bland andra Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges kommuner och regioner (SKR), ett antal kommuner och regioner, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Samhällsnytta vid Karlstad universitet. Programmet engagerar fler organisationer, bland annat Svenskt näringsliv, TCO, Rädda Barnen och fler kommuner. 

Kontakt: Mariell Juhlin, Mittuniversitetet

Läs mer om SustainGov

ShiftSweden – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

Programmet sammanför bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: Att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, att skapa nya värden genom cirkulära affärsmodeller, och att skapa konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. ShiftSweden vill visa hur en sådan omställning kan ske i urbana, semi-urbana och perifera miljöer över hela Sverige på ett på ett fossilfritt och resursmedvetet sätt.  

Det leds av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, flera forskningsinstitut, Region Skåne, Region, Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse. Programmet engagerar fler aktörer inom akademi och institut, branschorganisationer, privat näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor – som Naturskyddsföreningen.   

Kontakt: John Hultén, VTI- Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer om ShiftSweden

Läs mer om utlysningen och beslutsprocessen

Nyhet

Läs mer om utlysningen, ansökningarna och beslutsprocessen inom Impact Innovation: